Mikropiloty

Kotvení se provádí všude tam, kde je účelné využít spolupůsobení horniny a vyvolaných napětí od zatížení stavebními nebo geotechnickými konstrukcemi.

Kotvením je efektivně řešena technická i ekonomická stránka speciálního zakládání. Působení kotevních sil je projektováno na očekávané zatížení od konstrukcí a podle výsledků geofyzikálního průzkumu provedené v potřebném rozsahu.

Kotvení se využívá při zakládání staveb ve stavebních jámách, při stabilizaci svahů a opěrných zdí, při ražbě podzemních děl.

Celozávitové kotevní tyče

Ocelové celozávitové kotevní tyče jsou opatřeny po celé délce speciálním průběžným závitem, zvyšujícím jednak spolupůsobení mezi kotevním tmelem a kotevní tyčí a jednak umožňujícím nastavování nebo zkracování tyčí v libovolném místě.

Celozávitové kotevní tyče (označovány jako CKT) jsou dodávány v řadě průměrů a z ocelí různých mechanických vlastností. Volbou konkrétní třídy oceli použité pro výrobu a průměru kotevní tyče je možno optimalizovat prvek pro řešení rozdílných problémů.

Mezi hlavní přednosti celozávitových kotevních tyčí patří zejména vysoká únosnost v tahu daná použitím kvalitních a vysokých tříd oceli pro jejich výrobu, velká variabilita použití díky široké výrobní řadě a malá citlivost na mechanické poškození při dopravě a manipulaci na pracovišti.

Příslušenství

Příslušenství celozávitových kotevních tyčí se sestává z šestihranných matic s kulovou dosedací plochou, roznášecích plochých nebo kalotových podložek, speciálních spojníků umožňujících nastavování tyčí, zaváděcích adaptérů pro upínání kotevních tyčí lepením pomocí lepicích ampulí.

Aplikace

Celozávitové kotevní tyče se upínají pomocí polyesterových lepicích ampulí (např. Lokset) nebo kotevních malt na cementové bázi (např. Ekoment RT).
V případě upínání kotevních tyčí pomocí lepicích ampulí je nutno přesně dodržovat zásady pro práci s tímto typem materiálu (doporučený průměr vrtaní, minimální a maximální velikost mezikruží atd.). Postup, kalkulace spotřeby a další podrobné údaje jsou uvedeny v návodu k použití k danému typu lepicích ampulí. Při použití kotevních malt na bázi cementů může být malta do vývrtu vtlačena před zasunutím kotevní tyče a nebo je do vývrtu injektována po jejím osazení.

Balení, doprava, skladování

Celozávitové kotevní tyče se dodávají nebalené v délkách dle požadavku objednatele. Standardně se jedná o tyče v délkách 2, 3, 4, 6 a 12 m. Jiné délky je možno dodat pouze po dohodě s technickým zástupcem společnosti Minova Bohemia s.r.o.. Příslušenství kotevních tyčí se dopravuje jako volně ložená zásilka. Při manipulaci je nutno dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození.

POUŽITÍ:

Celozávitové kotevní tyče se používají v oblasti podzemního a pozemního stavitelství, geotechniky a hornictví. Nejčastější aplikací jsou:

 • Krátké kotevní prvky (svorníky) lepené po celé své délce používané při ražbě podzemních děl
 • Dočasné injektované horninové a zemní kotvy s možností jejich předpnutí
 • Součást trvalých kotevních prvků (viz Kotevní příslušenství Durotene)
 • Svahové a skalní hřebíky injektované cementem, nebo lepené polyesterovými ampulemi Lokset
 • Kotvení rámové výztuže v hornictví a podzemním stavitelství
 • Spínání objektů a pomocná dočasná výztuž při rekonstrukcích
 • a mnoho dalších použití

Výše uvedené údaje byly sestaveny na základě provedených zkoušek a zohledňují dnešní stav zkušeností výrobce a našich zkušeností. Za kvalitu našeho zboží odpovídáme v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a v rámci našich všeobecných obchodních podmínek. Kvůli rozdílným podmínkám na stavbách, kde se naše zboží používá, nelze zajištění konečných výsledků nebo záruku právně opírat o údaje z tohoto technického listu ani o jiné zveřejněné informace o těchto výrobcích. Pro speciální otázky týkající se konkrétního použití na stavbách jsou Vám k dispozici naši specialisté.

Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R a T

Injekční zavrtávací kotevní tyč je nastavovatelná tyč opatřená po celé délce levotočivým oblým R-závitem a u typu T 76 závitem trapézovým. V podélné ose tyče prochází injekční otvor určený pro dopravu injekční směsi. Pro její výrobu je použita ocelová silnostěnná trubka ze zušlechtěné oceli o vysoké kvalitě. Závit je na tuto trubku válcován za studena.

Použití

Kotevní tyče typu R a T jsou používány pro kotevní práce v hornictví, podzemním stavitelství, pro kotvení svahů, zvyšování únosnosti podzákladí, zajištění stability základů a kotvení stavebních konstrukcí. Uplatňují se při sanacích stavebních konstrukcí, například památkových objektů. Použití injekčních zavrtávacích kotevních tyčí je výhodné zvláště v nesoudržných zeminách, porušených horninách nebo stavebních konstrukcích, kde není možno zajistit stabilitu vývrtů.
Při instalaci kotevních prvků s použitím tyčí typu R a T slouží v první fázi tyč jako vrtná, následně jako injekční trubka. Po injektáži a vytvrzení injekčního materiálu je pak injekční zavrtávací tyč táhlem kotevního prvku.
Kotevní tyče se dále využívají jako zavrtávací ztracené injekční jehly. Pro injektáž a upínání takto zhotovených kotevních prvků jsou využívány polyuretanové nebo organicko-minerální pryskyřice a cementy.
Pro první fázi (zavrtávání) je zavrtávací injekční tyč osazena vrtací korunkou. S vrtným nářadím je kotevní tyč, dle jeho typu nářadí a závitu koncového kusu, spojena buď přímo závitovým spojem nebo pomocí vrtacího adaptéru. Pro druhou fázi – injektáž – je na kotevní tyč našroubován injekční adaptér. Jeho konkrétní typ závisí na druhu injekčního média.

Příslušenství

Příslušenství injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu R a T se sestává z šestihranných matic, plochých nebo kalotových podložek, spojníků s vnitřním závitem, vrtacích korunek pro různá prostředí (volitelný průměr a typ), vrtacích adaptérů, injekčních adaptérů, rotačně-injekčních adaptérů pro souběžnou injektáž během zavrtávání tyčí a převáděcích spojek pro redukci průměrů tyčí nebo typů závitů.

Balení, doprava, skladování

Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R a T se dodávají nebalené v délkách 2, 3, 4 nebo 6 m. Jiné délky je možno dodat pouze po dohodě s technickým zástupcem společnosti Minova Bohemia s.r.o. Příslušenství se dopravuje jako volně ložená zásilka. Při manipulaci se musí dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození. Výrobky se skladují v prostorách chráněných proti povětrnostním vlivům.

PŘEDNOSTI INJEKČNÍCH ZAVRTÁVACÍCH KOTEVNÍCH TYČÍ:

  • Rychlost instalace – její jednotlivé fáze na sebe bezprostředně navazují a nebo jsou prováděny souběžně (souběžná injektáž během zavrtávání injekční tyč).
  • Použití v nesoudržném nebo narušeném prostředí – přímým zavrtáváním kotevní tyče, respektive injekční jehly, odpadá nutnost stabilizace vývrtu při instalace do porušeného prostředí nebo nestabilních zemin.
  • Variabilní délka kotevní tyče – zavrtávací tyče mohou být dle potřeby nadstavovány pomocí spojníků (například při ručním zavrtávání nebo nedostatečnému zdvihu vrtací lafety strojní soupravy), nebo – díky průběžnému závitu – může být kotevní tyč libovolně krácena bez ztráty možnosti osazení kotevní roznášecí podložkou a maticí.
  •  Snadná manipulace – možnost spojování tyčí spojníky umožňuje instalaci velmi dlouhých kotevních tyčí i v omezených prostorách (suterény budov, ražené štoly, kanalizace, tunely s dílčím dělením výrubu atd.). Ze stejného důvodu se výrazně zjednodušuje doprava a ulehčuje manipulace s jednotlivými díly kotevního systému.

  Injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN

  Injekční zavrtávací kotevní tyč je nastavovatelná tyč opatřená po celé délce levotočivým (pro průměry 30 a 40 mm), respektive pravotočivým (pro průměry 52 a 73 mm), speciálně tvarovaným závitem. Ocelová silnostěnná trubka je vyrobena ze zušlechtěné oceli o vysoké kvalitě.

  Použití

  Kotevní tyče jsou určeny pro použití v geotechnice, pozemním, podzemním a inženýrském stavitelství, v uhelném a rudném hornictví. Tyče TITAN jsou nejčastěji aplikovány jako dočasné tyčové kotvy, tyčové mikropiloty, svorníky při vyztužování podzemních děl, výztuž ochranných deštníků během ražby podzemních děl, dále jako hřebíky při vyztužování a stabilizaci svahů, násypů a míst ohrožených sesuvy. Obecně se používají zejména v nestabilním prostředí zemin a porušených skalních a poloskalních hornin.

  Balení

  Standardně jsou kotevní tyče typu TITAN dodávány v délce 3 m (u průměru 30 mm dále v délce 2 nebo 4 m, u průměru 40 mm v délce 2 m). Jiné délky je možno dodat na základě dohody z technickými zástupci společnosti MINOVA Bohemia s.r.o..

  Doprava a skladování

  Kotevní tyče TITAN jsou dodávány ve svazcích nebo jako volně ložená zásilka. Příslušenství (podložky, vrtací korunky, matice, spojníky, centrovací kusy, vrtací a injekční adaptéry atd.) se dopravuje jako volně ložená zásilka.
  Při manipulaci se musí dbát na to, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Výrobky se skladují v prostorách chráněných proti povětrnostním vlivům.

  SYSTÉM TITAN JE KOMBINACÍ SEDMI HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ INJEKČNÍCH ZAVRTÁVACÍCH KOTEVNÍCH TYČÍ:

  • použití vrtného nářadí jako kotevní tyče – ze statického pohledu je trubkový průřez vhodnější než plná tyč vzhledem k ohybovému momentu, střihové pevnosti a plášťového tření zvolení příznivé ceny kotevní sestavy vzhledem k jednorázovému použití – tím se eliminují náklady na pořízení sestavy pro předvrtání vývrtů, tedy vrtného soutyčí, korunek a nutného příslušenství
  • použití vrtného nářadí jako injekční trubky – technologie zaručuje kompletní proinjektování vývrtu včetně všech diskontinuit, které kotevní prvek prochází
  • vysoká kvalita použité oceli – ocel je odolná proti vlivům vysokých teplot, svým složením je použitá ocel nadstandardně odolná proti korozi, materiál rovněž garantuje zvýšenou střihovou pevnost
  • možnost volby speciální nerezové povrchové úpravy – ta umožňuje použít kotevní tyče pro trvalé kotevní prvky s životností překračující 50 let, rovněž umožňuje použít tento materiál v trvale zvodnělém prostředí, nebo pod hladinou vody – aplikace je mnohem snazší něž s použitím plastových ochranných trubek, zvláště v kombinaci se spojníky
  • speciálně tvarovaný závit – frikční tření mezi kotevní tyčí a tělesem proinjektovaného prostředí je více než dvojnásobné než u běžných závitových tyčí, tato vlastnost pozitivně ovlivňuje tahové a tlakové charakteristiky výsledných prvků
  • variabilita – kotevní tyč TITAN může být libovolně zkracována nebo prodlužována pomocí spojníku

  Víceúčelová vrtací souprava MORATH

  Víceúčelová vrtací souprava MORATH je jednoduchá, hydraulicky nebo pneumaticky poháněná a ovládaná vrtací souprava. Stavebnicová konstrukce umožňuje značnou variabilitu při sestavování souprav z jednotlivých částí pro konkrétní vrtné práce. Vrtací souprava MORATH se vyznačuje vysokými výkonovými parametry při zachování nízké hmotnosti a nízkých provozních nákladů. Volitelná délka lafety, možnost výběru z nabídky hydraulických a pneumatických kladiv nebo hydraulických rotačních motorů, činí ze soupravy MORATH vysoce univerzální vrtací stroj v aluminiovém nebo ocelovém provedení. Vrtací souprava v ocelovém provedení je určena pro prostory s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu až do prostoru SNM 2. Originální vrtné nářadí MORATH umožňuje volbu použitého výplachu – vodní, vzduchový nebo cementovou suspenzi. Soupravu je možno používat samostatně, připevněnou na rámové konstrukci, nebo ji lze pomocí adaptéru připevnit na libovolnou stavební mechanizaci. Při tomto řešení je dokonce možno využívat hydrauliky tohoto stavebního stroje.

  VRTACÍ LAFETY

   • Základem všech vrtacích souprav MORATH je vrtací lafeta. Je vyráběna ve čtyřech základních délkách, v provedení ocel nebo hliník. Ocelové provedení umožňuje použití víceúčelové vrtací soupravy i v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu SNM 2, hliníkové (aluminiové) je díky nižší hmotnosti vhodnější pro povrchové stavební práce malého a středního rozsahu. Vhledem k příznivé hmotnosti je možno, bez větších komplikací, s lafetou manipulovat i ručně, což je velkou výhodou při nasazení v náročném terénu. Při větších objemech prací je možno vrtací lafetu pomocí speciálního mechanismu připevnit na libovolnou stavební mechanizaci. Součástí vrtací lafety je vozík pojezdu vrtného nářadí. Dále je možno lafetu dovybavit centrovacím vodítkem vrtných tyčí padě hydraulicky ovládanými upínacími kleštinami.
   Použití

   Vrtací souprava je určena pro práci se zavrtávacími kotevními tyčemi typu R a TITAN (kotvení, hřebíkování, zavrtávané a současně injektované mikropiloty), vrtání pomocí vrtných tyčí do hornin a zemin, vrtání pomocí šnekových vynašečů, vrtání do stavebních konstrukcí. Dále umožňuje použití technologie vrtání se současně zatahovanou výpažnicí (trubkové mikropiloty, drenážní a injekční vrty v porušeném prostředí atd.) a mnoho dalších použití.

   Přednosti

   Plná a vysoce výkonná hydraulika pro ovládání posunu, rotace i příklepu. Vrtací hydraulickou lafetu je možno kombinovat s pneumatickými kladivy jiných výrobců (pro tento účel slouží speciální duální ovládací pult). Soupravu je možno použít i pod hladinou podzemní vody. Volitelný směr rotace při vrtání – pravotočivá nebo levotočivá, což umožňuje práci se všemi typy vrtných tyčí, zavrtávacích kotevních tyčí a šnekových vynašečů (šneků). Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci a montáž.

   Lafety jsou vyráběny ve čtyřech základních délkách pod označením AK/SK 14, 17, 25 a 35. Dle požadavku odběratele lze dodat lafetu i v nestandardní délce a je možno opět volit ze dvou materiálů – ocel nebo hliník. Individuálním požadavkům jsou následně uzpůsobeny i díly příslušenství, jako pojezdový vozík vrtnacího stroje, hydraulicky ovládaný pult a podobně.

   (AK označuje aluminiové provedení lafety, SK ocelové. Délka lafety je udávána bez hydraulických kleštin nebo centrovacího vodítka. Zdvih lafety je dále snížen přesahem vrtného nářadí přes pojezdový vozík vrtného nářadí.)

   Vrtací kladiva HBL

   Hydraulická vrtací kladiva MORATH s typovým označením HBL jsou určeny pro aplikaci zavrtávacích kotev, provádění zavrtávaných a injektovaných mikropilot TITAN nebo provádění kotevních vývrtů. Předností kladiv řady HBL je možnost vyloučení příklepu a vrtání pouhou rotací. Ke kladivům jsou dodávány různé typy koncových kusů, tak aby bylo možno pro vrtání použít všechny běžné typy vrtných a kotevních tyčí. Na vyžádání je možno dodat i kladiva pneumatická. Takováto kombinace pak vyžaduje pro ovládání soupravy speciální ovládací pult.

   Hydraulické rotační motory HD

   Hydraulické rotační motory typové řady HD jsou používány v kombinaci s ponornými kladivy (vrtání se zatahovanou výpažnicí), případně samostatně ( vrtání šnekovými vynašeči, spirálovými vrtnými tyčemi atd.). Vrtání pomocí rotačních motorů je využíváno převážně při vrtných pracech v zeminách.

   (Další typy rotačních motorů jsou k dispozici na vyžádání. Rovněž je dle požadavku odběratele možno dodat vrtná
   soutyčí různých provedení, výpažnicové systémy nebo šnekové vynašeče. Informace o tomto sortimentu jsou
   k dispozici na vyžádání u technických zástupců společnosti Minova Bohemia s.r.o..)

   Hydraulické agregáty

   Hydraulické agregáty typové řady KU jsou určeny pro hydraulické vrtací soupravy firmy MORATH. Díky své konstrukci a použití hliníku pro výrobu většiny dílů jsou tyto agregáty velmi lehké a snadno se s nimi manipuluje. Mohou být používány při teplotách – 20° C až 45° C. Obsluha je velmi snadná, obdobně jako základní údržba stroje.